antagna vid årsmötet 2004-03-18

§ 1 Firma
Föreningens firma är GÖTA ÄLVKLUBBEN.

§ 2 Verksamhet 
Klubben skall vara ett forum för representanter från sjöfartsnäringen och personer från massmedierna med intresse för sjöfart och transportfrågor med maritim anknytning, för att sprida kunskap och information.

§ 3 Medlem
Person tillhörande § 2 nämnda kategorier, som antages av styrelsen och erlägger stadgeenlig årsavgift, blir medlem i klubben. Medlem kan av styrelsen uteslutas i händelse av utebliven betalning av årsavgiften eller genom agerande som strider mot klubbens syfte.

§ 4 Årsavgift
Årsavgiften beslutas av årsmötet.

§5 Styrelse och revisorer
Styrelsen väljs av årsmötet på ett år och skall bestå av minst sex ledamöter utan suppleanter Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare, vice sekreterare och klubbmästare. I styrelsen skall ingå minst en journalist. För granskning av klubbens räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses en eller två revisorer med högst en revisorssuppleant.

§ 6 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på tre personer.

§ 7 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassaförvaltaren var och en för sig.

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet skall hållas under mars månad. Brev med personlig kallelse till mötet skall utgå minst 10 dagar före mötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat
6. Föredragning av föregående års verksamhet samt årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av verksamhetsberättelsen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse och revisor (-er) jämte eventuell revisorssuppleant samt valberedning
10. Beslut om årsavgift
11. Övriga ärenden som angivits i kallelsen

§ 10 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte, varvid styrelsen i kallelsen till mötet särskilt angivit att denna fråga skall behandlas. Beslut måste för att vara giltigt ha fattats av minst _ av de närvarande medlemmarna. Klubbens kvarvarande kapital skall överlämnas till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Klubbens inventarier och handlingar skall överlämnas till Sjöfartsmuseet i Göteborg.